Ученическите STEAM клубове към ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград започват STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022.

Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. Освен в Интернет, който достига до нас чрез кабели от стъклени влакна и го гледаме през стъклени екрани, клубовете ще рекламират проекта и в световния радио ефир. Учениците ще изработят множество рекламни и научно-популярни материали, а в радиоклуб LZ1KAK ще работят от клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Материалите ще се публикуват в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

Дейност 1. Стъклото в древността

Дейност 2. Стъклото и мястото му в STEAM

Дейност 3. Стъклото и изкуството

Дейност 4. Популяризиране на проекта в ученическия HAM-радио клуб и телевизия. 


The student STEAM clubs at Aleko Konstantinov Primary School in Dimitrovgrad are starting a STEAM project related to the International Year of Glass - 2022, announced by the United Nations.

The aim is to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass by various student activities. Glass is a material that supports many vital technologies. It facilitates sustainability and environmental friendliness in our lives, but often goes unnoticed. The clubs will advertise the project not only on the Internet, which reaches us through fiberglass cables and we watch it through glass screens, but on the world HAM radio. Students will produce lots of  advertising and popular science materials, and in the HAM radio club LZ1KAK will work from the club radio station with a special callsign LZ1GLASS. The materials will be published on the club's website tvschool.eu, in the LZ1GLASS section.

Activity 1. Glass in ancient times

Activity 2. Glass and its place in STEAM

Activity 3. Glass and art

Activity 4. Promotion of the project in the student HAM-radio club and television.

 

LINKS:

https://www.iyog2022.org/

https://www.un.org/en/observances/international-years

https://www.qrz.com/db/lz1glass 

ENGLISH VERSION

Здравейте приятели! Нашият клуб LZ1KAK взе специалния опознавателен знак LZ1BOTEV за отбелязване на 145 годишнината от саможертвата на революционера, поета, публициста, журналиста, преводача, мислителя и литературния критик - Христо Ботев. За българите личността на Ботев е икона, национален символ. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, той оставя трайна следа в предосвобожденската история на България.

Още информация за Христо Ботев можете да изтеглите от тук и на: Wikipedia

Ботев

Поради извънаредното положение в страната ни и невъзможността да предвидим условията за работа на клуба, ще кажем само, че ще работим от 01.05.2021 до 31.07.2021 основно на 14 MHz. Според обстоятелствата ще бъдем в нашия «шак», портативни или ще управляваме нашата радиостанция от разстояние. Надяваме се, че корона вируса ще намали натиска върху нас след 1 май и мерките за безопастност ще се понижат. Ще се опитаме да се появим и на 80м и на 2м обхватите, както и да работим на цифрови режими. Ще направим първи опити за SSTV – QSO с изработени в клуба изображения. Операторите ще са ученици на възраст между 9 и 14 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране. На децата ще помага ръководителят на клуба LZ1EDU.

Ще регистрираме връзките в QRZ.COM.  Всеки успял да се свърже с нас, в който и да е режим на работа, ще получи електронен сертификат – диплома. Сетрификатите ще качваме периодично на нашия сайт tvschool.eu в pdf формат. Там ще публикуваме и електронни QSL картички. За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Сертификати от 05.05.2021г. - ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 - ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

Ученически радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018 година в Основно училище „Алеко Константинов“ в град Димитровград, България. Клубът се финансира по общинска програма, от бюджета на училището и с много дарения от радиолюбители. В момента разполагаме с два трансивъра: Yaesu FT 817ND, оборудван с малък усилвател, и N7DDC антенен тунер, които предстои да бъдат събрани в раница за портативна работа. Клубът разполага и с Kenwood TS-590S – подарък от LZ3CB, и двойна Inverted “V” антена за 14 и 7 MHz - подарък от LZ3YY, който я инсталира на покрива на училището. Имаме и подготвена антена за работа със сателита QO-100, като част от оборудването е подрък от LZ3NY. Основните цели на клуба са запознаване на децата с хобито радиолюбител, подготвянето им за радиолюбители – оператори, разкриване на STEM-същността на този вид клубове и пред обществеността. Имаме амбиции да изградим и ротатор с UHF/VHF антена за работа със спътници и ще се опитаме да вземем участие в програмата ARISS на NASA.

Бъдете здрави и 73!


Hello friends! Our club LZ1KAK took the special callsign LZ1BOTEV to mark the 145th anniversary of the sacrifice of the revolutionary, poet, publicist, journalist, translator, thinker and literary critic - Hristo Botev. For Bulgarians, Botev's personality is an icon, a national symbol. A poet and a rebel, a zealous guardian of national ideas, he left a lasting mark in the pre-liberation history of Bulgaria.

More information about Hristo Botev can be found on our website: tvschool.eu and at: Wikipediahttps://www.slovo.bg/old/f/en/botev/

Ботев ЕН

Due to the state of emergency in our country and the impossibility to predict the working conditions of the club, we will only say that we will work from 01.05.2021 to 31.07.2021 mainly on 14 MHz. Depending on the circumstances, we will be in our "shack", portable or we will control our transceiver remotely. We hope that the corona virus will reduce the pressure on us after May 1 and safety measures will be reduced. We will try to appear in both 80m and 2m bands, as well as work in digital modes. We will also work via satellite QO-100. We will make the first attempts for SSTV - QSO with images made in the club. The operators will be students between the ages of 9 and 15, without much experience, so we ask for your patience and understanding. The children will be helped by the head of the club LZ1EDU.

We will register the connections in QRZ.COM. Everyone who managed to contact us in any mode of work will receive an electronic certificate - a diploma. We will upload the certificates periodically on our website tvschool.eu in pdf format.  For more information: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. and  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Сертификати от 05.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

The students radio club LZ1KAK was established in 2018 at "Aleko Konstantinov" Elementary School in Dimitrovgrad, Bulgaria. The club is funded by a municipal program, money from the school budget and by lots of  donations from radio amateurs. We currently have two transceivers: Yaesu FT 817ND, equipped with a small amplifier, and N7DDC antenna tuner, which are to be assembled in a backpack for portable work. The club also has a Kenwood TS-590S - a gift from LZ3CB, and a dual Inverted "V" antenna for 14 and 7 MHz - a gift from LZ3YY, which installs it on the roof of the school. We also have a prepared antenna for working with the QO-100 satellite, as part of the equipment is available from LZ3NY. The main goals of the club are to acquaint children with the hobby of amateur radio, preparing them for radio amateurs - operators, revealing the STEM-nature of this type of clubs to the public. We also have ambitions to build a rotator with UHF / VHF satellite antenna and we will try to take part in NASA's ARISS program.

Be healthy and 73

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО

на Георги Ангелов Гочев

(работен вариант - предстои допълване и качване на снимки)

 

   1. За мен

Георги Ангелов Гочев – баща на две деца и старши учител по информационни технологии в ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, радиолюбител (LZ1EDU, ръководител на LZ1KAK)

E-mail: 

Сайт: tvschool.eu

Facebook: https://www.facebook.com/LZ1EDU

   2. Образование и квалификация

Образование и квалификация

Период

III-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2009

Професинално-педедагогическа специализация – Съвременни информационни и комуникационни технологии в учебния процес, ДИПКУ, Стара Загора

2009

IV-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2007

Учител по информатика и информационни технологии – Магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“

2006

V-та професионално-квалификационна степен, ДИПКУ, Стара Загора

2005

Физик и учител по физика и математика – Магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“

1999

 

   3. Стаж

03.02.2000 – 18.05.2000 – ОУ „Христо Ботев“, с. Брод, учител по физика и математика

27.03.2001 – 15.06.2001 – ОУ „Христо Смирненски“, с. Радиево, възпитател

10.09.2001 – 31.08.2002 – ОУ „Васил Левски“, с. Ябълково, учител по физика и математика

11.09.2002 – 31.08.2016 – ПГ „Асен Златаров“, Димитровград, старши учител по физика и информационни технологии

12.2014 – 08.2015 – Временно изпълняващ длъжността Директрор на ПГ „Асен Златаров“, Димитровград

01.09.2016 – до момента – ОУ „Алеко Константинов“, Димитровград, старши учител по информационни технологии

   4. Сертификати

 • Certificate – guest lecturer in the “Work-camp 23-29.04.2017 Dimitrovgrad, Bulgaria” organized by Municipal Enterprise “Children and Youth Centre” – 2017
 • Сертификат – Трети национален семинар „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, 2016
 • Сертификат – обучение на тема „Формиране на управленски компетентности на директори“, 2015, НИОКСО - МОН
 • Сертификат – обучение на тема „ЗОП“, 2015, НИОКСО - МОН
 • Сертификат – обучение на тема „Работа със заинтересовани страни“, 2015, НИОКСО – МОН
 • Сертификат – за участие в практически семинар на тема „Подготовка за конкурс за длъжността „директор“ на общинско/ държавно училище или обслужващо звено“ – РААБЕ, 2015г.
 • Сертификат – за участие в Регионално състезание по информационни технологии, 2014, СМБ – секция Димитровград
 • Сертификат – за участие в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност „Знаем, можем и творим“, 2014, РИО-Хасково и ЕГ-Димитровград
 • Сертификат – за участие в учителски квалификационен курс, проведен в рамките на Осмата Балканска школа по ядрена физика, 2012, Бачиново, МОН и Съюз на физиците в България
 • Сертификат – за участие в Научно-практическа конференция „Иновационни практики в образованието“, 2011, Благоевград, Югозападен унверситет „Неофит Рилски“ (участие с публикация)
 • Certificate – participation in the program Civics Mosaic Exchange Program 2008 – intensive 14 days professional development training in civic education (Boston, MA, USA & Washington, D.C., USA). American Federation of Teacher Education Foundation, and the Council of Citizenship Education of Russell Sage College
 • Сертификат – за участие в обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи и за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции, МОН, 2009
 • Сертификат – за участие в семинар за обучение за работа с делегирани бюджети, 2010, МОН
 • Сертификат участия в конференции „Идентичность, культура и гражданственность в глобальном мире“, 2008, Civics Mosaic, СИВИТАС –Россия, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – “Активното училище – планиране на развитието“, 2008, Център „Отворено образование“ и СИВИТАС –Россия
 • Сертификат – „Ученическото самоуправление“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Управление на ученически проекти“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Гражданско образование – образование за глобално гражданство“, 2008, Център „Отворено образование“
 • Сертификат – „Курс по радиометрия, дозиметрия и лъчезащита“, 1999, Факултет за повишаване на квалификацията на кадрите към ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив

   5. Удостоверения

 • Удостоверение – „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция“, 2019 – 1 к.к.,
 • Удостоверение – „Мобилни технологии за формиращо оценяване в обучението“ – 1 кк,
 • НЦПКПС, 2018
 • Удостоверение – „Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик“, Институт за човешки ресурси, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Компетенции за демократична култура. Програма „Дигитално гражданство“, БСУ, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Как да научим децата да мислят конструктивно, критично и творчески“, Център за опит и идеи САЛВЕ ООД, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Визуално програмиране със SCRATCH”, Образование и технологии, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение – „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365”, Образование и технологии, 2017 – 1 кк
 • Удостоверение - “Изследователската дейност на учителя по математика, информатика и информационни технологии” I и II фаза, ДИУУ София, 2017-2018 – 2 кк
 • Удостоверение – „Програмиране с Visual Basic”, 2012, Дружество „Обучение“ – Русе
 • Удостоверение – курс на тема „Изследователски ориентирано обучение“ по проект „Фибоначи“, 2010, ИМИ-БАН и ДИПКУ – Стара Загора
 • Удостоверение – за инструктор на базови и специфични компютърни умения на учители по „Математика“ и „Физика и астрономия“, 2005, ИМИ – БАН
 • Удостоверение – Ръководител на компютърни кабинети, НПЦ – МОН
 • Удостоверение – „Събитийно програмиране с Visual Basic 6.0”, ФМИ – ПУ „Паисий Хилендарски“

    6. Награди и участия

 • Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищно образование – 2019 г.
 • STEM AMBASSADOR за насърчаване на учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM на националния конкурс "Търси се Супер STEM", 2019 г.
 • Носител на специалната награда на община Димитровград „Учител на годината“, Категория „Природо-математически науки“ за 2018 г. и на приз „Учител на годината“ в ОУ „Ал. Константинов“ за 2018 г.
 • Грамота - Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители в Третия международен конкурс за учители "Извънкласните и извънучилищни дейности - за устойчиво и качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците" 1-5 септември 2016г., СОК "Камчия" (в екип с Маргарита Никова и Татяна Тодорова)
 • Носител на специалната награда на община Димитровград „Учител на годината“, за 2010 г.
 • Първо място на Енергетика и математическо моделиране, Ямбол 2010,
 • Third place in the nomination “Organization of pupil’s research & design activity” with the „ePortfolio“ project , Moscow, Academy of Public Administration Moscow Region, 2010
 • Грамота – за високи постижения в образователното дело, 2008, Община Димитровград
 • Грамота – за значим принос и активно участие в „Light Happening” – „светлини по Марица“ във връзка с Международната година на светлината и светлинните технологии, 2015, Община Димитровград и НАОП „Дж. Бруно“
 • Грамота – за участие в Общински фотоконкурс „Щури абитуриенти“, 2008, Община Димитровград

   7. Постижения на учениците

 • Златни медали на националния конкурс "Търси се Супер STEM" за Мирабела Димова и Мартин Ненов от 6 клас. Те станаха национални победители в категория „Инженеринг” с проекта “HAM-STEM” за популяризиране на хобито радиолюбител в онлайн пространството и световния радио ефир, 2018 г.
 • Девети международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2018 - Моника Атанасова, 7 клас, златен медал за колажа „Детски рай“
 • Национално състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“ Бургас, 2017 – Второ място, Никол Пашалиева, Кристианна Атанасова
 • Специална награда в категория „Филм“ – за участие на клуб „TV-Химията“ в VII Областен форум на ученическите клубове за извънкласна дейност „Знаем, можем и творим“, 2014, РИО-Хасково и ЕГ-Димитровград
 • Първи форум на ученическите клубове – трето място за клуб „Компютрите и ние“, Хасково, 2008

   8. Публикации

 • Г. Гочев, „Училищна информационна система“, Научно-практическа конференция „Иновационни практики в образованието“, 2011, Благоевград, Югозападен унверситет „Неофит Рилски“ (В съавт. К. Гергинова)
 • Презентация „Образователна технология за приложение на електронно портфолио“ на Юбилеен педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек“, посветен на 50-годишнината от създаването на ДИПКУ, Стара Загора, 2009

   9. Участия в проекти

 • Изграждане на училищна мрежа в ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград, чрез инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2016 Domain Controller
 • Проект „HAM-STEM“ има за цел да представи и популяризира пред широката общественост хобито радиолюбител и основите на безжичните комуникации. Да се покаже връзката между хобито и различните науки – математика, физика, информационни технологии, чужди езици, спорт и оцеляване в бедствена ситуация. Като резултат от дейностите по проекта можем да изтъкнем: множество последователи в Интернет, активно ядро от ученици, много публикации в социалните мрежи и много харесвания, контакти с радиолюбители от България и света, изнесени беседи и презентации с участие на радиолюбители и ученици от общината, сайт на клуба и видео канал, спечелени златни медали на националния конкурс "Търси се Супер STEM". Мирабела Димова и Мартин Ненов от 6 клас станаха национални победители в категория „Инженеринг” с проекта “HAM-STEM” за популяризиране на хобито радиолюбител в онлайн пространството и световния радио ефир. Ръководителят на екипите Георги Гочев бе един от двамата SUPER STEM УЧИТЕЛИ – национални победители в конкурса. Той получи наградата STEM AMBASSADOR за насърчаване на учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM.

Клубът е популярен в най-известните радиолюбителски групи в социалните мрежи. Регистриран е в Комисията за регулиране на съобщенията с повиквателния знак LZ1KAK. Включи се в популяризирането на първия български радиолюбителски сателит EdnduroSat-1, чрез публикации и прехващания на сигналите от космоса. Множество потвърдени връзки с QSL – картички, собствена страница в QRZ.com, спечелени дипломи от програми на NASA, множество дарения от радиолюбители с цел доизграждане на клубната радиостанция.

 • Проект Robo-STEM – цели да вдъхнови учениците да се развиват в сферата на науката и технологиите. Минавайки през етапите за разработка на робот, следващ линия, и неговото представяне пред публика, учениците се учат сами да създават хипотези и правят изводи, да търсят решения, както и да правят подобрения. Създадохме мини лаборатория за създаване на бюджетни програмируеми роботи. В проекта са съчетани механика, математика, програмиране, електроника, умения за видео заснемане и обработка, изработка и публикуване на печатни и електронни материали, на работа в екип. Група от 8 ученици създаде 3 прототипа на роботи, следващи линия, засне и публикува материали, представящи дейността на клуба.
 • Проект „TV-Щастливците“ – ученическа телевизия, видео канал и сайт. Идеята на клуба е учениците да изучат етапите при разработване на кратки видео клипове, чрез различни практически задания, работа в екип, извън училищни занимания, да се осъществи приемственост между групите от различните класове и др. На втори план, телевизията отразява цялостната дейност в училище и я представя пред обществеността в сайта на клуба tvschool.eu

В процеса на работа разгледахме различни програми за видео, аудио и графична обработка. Проблем за клуба бяха терминалните станции, с които са оборудвани компютърните ни кабинети. Създадохме няколко допълнителни опитни постановки, във връзка с работата ни:

- Маса за предметна фотография и видео заснемане. С нея учениците се учат да заснемат обекти и да създават кратки видео анимации от типа Time-Lapse

- Камера за прожектиране от смартфон

- Стена за заснемане на видео и снимки с използване на Green screen ефект за изчистване на фона.

- Мини звукозаписно студио

 • Разработване на учебни и учебно-изпитни програми за специалност „Електронна търговия“. Разработване на електронно учебно съдържание по предметите от професионалната подготовка на специалността. Участие в първия държавен изпит на специалността в ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ - 2011-2016
 • Разработване на учебни и учебно-изпитни програми по Информационни технологии – задължително избираема подготовка в ПГХХТ – Димитровград, за специалността „Автоматизация на непрекъснати производства“ - 2002 – 2010
 • Проект „Часът на моето училище, професия, бъдеще – TV „Химията” – ръководител. Проекта имаше за цел да се представи на широката общественост облика на всяко училище от Община Димитровград, да се популяризират най-добрите му страни и стратегията му за развитие; учениците да се включат активно в предаванията за тяхното училище със свои идеи, да представят свои търсения, интереси, проекти; да се повиши социалната интеграция на младите хора; да се популяризират общински политики за повишаване на качеството на образованието в Община Димитровград и да се създаде модел на „Училище на бъдещето” за Община Димитровград. - 2014г.
 • Отразяване на „Виенски бал“ в ПГХХТ Димитровград, 2013г.

  https://www.youtube.com/watch?v=wdY0gK6axCc

 • Изложба, посветена на 370-ата годишнина от рождението на английския учен Исак Нютон. Като преподавател по физика в ПГХХТ представих с ученици част от опитните постановки от раздел оптика, свързани с името на учения. Демонстрирахме геометрична оптика - лещи и огледала; Дифракция (дифракционни решетки, зелен и червен лазер); Нютонови пръстени; Спектри на различни източници на светлина. Разработихме опитна постановка, с която децата сами да експериментират и решат задача от геометричната оптика. 2013г.
 • Изложба "Лайт хепънинг" - Светлини по Марица". С различни класически и съвременни постановки се демонстрира важността на светлината в живота ни. На изложението представих постановката от геометричната оптика. Чрез игра – състезание малките ученици се съревноваваха да правят измервания и да изчисляват фокусното разстояние на събирателна леща. Най-бързите получиха награда – лакомство. Голям интерес предизвика и възстановената от мен кино машина „Плевен“. Прожектирахме филм от 16мм лента със звук – „Лазерите“.
 • Проект „Рецепти за усмивки“ на РУО Хасково, 2011г. С инж. Т. Къшева и с помоща на М. Никова и К. Гергинова се включихме в проекта на РУО с наш проект „Традициите – еднакви и различни“. Организирахме Панаир – „Традициите в моя род“, на който пред публика представихме традиционни занаяти от различни етноси – налбантство, ножарство, резбарство, грънчарство, берберство, пчеларство, рибарство, тюфекчийство, матларство и др. Желаещите можеха да си направят снимка за спомен с облекло от началото на 20 век, както и да посетят врачката Замфира (М. Никова) в нейната палатка със стъклена топка, която да им предскаже бъдещето. Гвоздеят на програмата бяха пресъздадените по два сватбени ритуала от българския, турския и ромския етнос. Гостите наблюдаваха остарял ромски обред, при който ритуалът по вричането и бракосъчетанието се осъществява чрез чупене на гърне. На колкото парчета се счупи то, толкова години ще живеят щастливо младите. Обединени общежития Хасково изпълниха обичая къна геджеси (къносване на булката).

  Моята задача беше да направя предпечатната подготовка на сборника. За първи и последен път решихме с Катя Гергинова да отпечатаме материалите с наши принтери и подвързваща машина – „за по-евтино“. Подготвих и размножих DVD диск с избрани откъси от дейностите. Материалите бяха публикувани и в Интернет.
 • Организатор на коледното математическо състезание „Е-Коледа“ към СМБ – секция Димитровград (2009 - 2014). Привличахме ученици от димитровградските основни училища да видят къде се намира гимназията ни и да покажат своите умения по ИТ. Изработваха се коледни картички, с различен елемент на сложност за различните възрастови групи. При награждаването се връчваше и юбилеен диск със снимки и клипове от самото състезание. Използвахе се времненни бродещи акаунти в компютърната мрежа на гимназията. Инаформацията автоматично се качваше на сървъра, работеше се в няколко кабинета едновременно.
 • Участник в проект „Европейска мрежа за образование за развитие" на фондация „Пайдея". Целта бе обучение на ученици за изработване на видеопродукти. Лектор ни бе г-н Олег Константинов, мултимедиен специалист. Участниците получиха основни теоретични знания за :

- Основни типове кратки филми. Примери за добри практики.

- Пътят на идеята – от избор на идея до завършен сценарий.

- Снимачен процес (елементи на режисьорската работа) – снимачни планове, ракурси, движения на камерата, композиция на кадъра, диалогови снимки, избор на гледни точки, работа с актьори.

- Устройство на видеокамерата. Основни видове видеокамери.

- Подготовка и организация на снимачния процес. Писане на режисьорска книга и storyboard.

Най-голям интерес предизвикаха практическите задачи. Всички участници заснеха по няколко кадъра и разделени в отбори изработиха по една стоп моушън анимация за да упражнят новите си знания. Във втората част на обучението децата се запознаха и упражниха техники за монтаж. Всички тези знания и опит им позволиха да се включат в международното състезание за видеоклипове, което е част от проект „Европейска мрежа за образование за развитие". 2011-2012г.

Филм на екип от ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Димитровград

Автори: Цветелин Василев и Атанас Петров

https://www.youtube.com/watch?v=oKx3WS7NNjk

 • British Council Connecting Classrooms is a programme that offers collaborative projects for learners, professional development for teachers, school leaders and local authority coordinators, and eligibility for school accreditation – 2010, ръководител екип
 • Проект – „ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО“ (накратко Е-Портфолио“). Чрез метода портфолио учениците схващат нещата в цялост, стават по адаптивни и реализуеми на пазара на труда. Повишават се техните комуникативни умения, както и уменията за работа в група и екип. Това се постига чрез изместването на акцента от оценката към самооценката, чрез смесването на количествените и качествените оценки. На ученика се дава възможност да покаже това, което знае, което е усвоил, а не това, което не знае и не умее. Започнахме през 2005-2006 г. – зрелостниците от специалността „Автоматизация на производството ” защитиха интегрирано задание за крайна годишна оценка на тема „Автоматизация на технологичен процес”, а в края на учебната 2006-2007 година защитиха своите електронни портфолиа на тема „Аз представям своята професия” пред публика в актовата зала на гимназията. Следващите години на защитата присъстваха и останалите специалности в гимназията. 

Проекта бе представен в България и спечели първо място в Третия национален преглед за млади изследователи „Енергетика и математическо моделиране 2010”, организиран от Овергаз, съвместно с фондация „Млада България”, Института по математика и информатика на Българската академия на науките и в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката.

В Москва проекта спечели трето място в Международният кръг на конкурса "Математика и проектиране" - от 2-6 май 2010 г.

 • Участие в проект „Професионален космос“. Участвах в изграждането на мултифункционална компютъризирана лаборатория с обучителни модули на фирмата DEGEM SYSTEMS.  Превеждах диалого-обучаващата част на софтуера на български език и бях един от преподавателите по лабораторна практика. Ръководител на проекта, негов създател и основна движеща сила бе инж. Катя Гергинова. 2009г.
 • Участие в Проект ”СТИВ” – Сега Тук Има Всичко – Интеграционен център в гимназията с множество клубове – 2007
 • Създател и администратор на Училищна информационната система и сайт– обобщава опита на преподавателите, изграждане на база данни от електронни мултимедийни уроци за многократно използване, предоставя лесен и удобен начин за комуникация между учители, ученици, родители и бизнес среди. Включва и електронен дневник, система за генериране на електронна атестация на ученика – характеристика. Системата е базирана на свободен софтуер – собствен сървър с Linux SUSE 9, Apache Web Server, PHP4 скрипт – изцяло собствена разработка, MySQL. Домейн - pghht.com . Системата заработи 2006 година и работеше до последната ми година в професионалната гимназия. Харддиска на сървара беше прехвърлян три пъти, след хардуерни „изненади“, в следствие на 24/7/365 режим на работа в неклиматизираното хранилище.
 • Участие в проект на министерството на Образованието и науката и фондация „Пайдея” – „ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ: инициатива, участие, отговорност” – модератор в училищната страница: http://zaednoschools.org/dg-pghht/
 • Ръководител в проект за извънкласни дейности в ПГХХТ – Димитровград – организатор и обучител
 • Подпомагане на преподавателите за създаване и публикуване на електронно учебно съдържание в информационната система на училището
 • Участие в международен проект МОЗАЙКА-2 за сравнителен анализ на обучението по гражданско образование в страните участници в проекта: САЩ, Грузия, Русия, Армения, Монголия, Казахстан и България 2008
 • Участие в проект УСПЕХ на министерството на Образованието и науката – ръководител на клуб за извънкласни дейности
 • Изграждане на училищна телевизия в ПГХХТ – Димитровград
 • Изграждане на училищната мрежа в ПГХХТ – Димитровград, чрез инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2003 Domain Controller и поетапно включване на 4 кабинета в нея – 2005г.
 • Европейска образователна астрономическа програма "Пасаж на Венера", 08.06.2004г.
 • Инсталиране на локален WEB сървър с Moodle 1.X. Пробно създаване на електронно учебно съдържание по ИТ и БЕЛ. Проведени интегрирани уроци по БЕЛ с електронен тест. Ръководител - Маргарита Никова, 2004
 • Разработване на проекти по ФАР – 2003, 2004г.
 • Септември 2002 - Първо назначение, като учител по ИТ. Преинсталране на 7 работни станции (измолих закупуване на едно CD-Drive, Windows 98 ;), Изграждане на локална мрежа с кримпер от приятел и измолени мрежови карти, закупен модем (dial-up от телефона ;). Споделянето ставаше с един Dell 233MHz с увеличена памет 64MB и Windows XP!

01.01.2022

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Thank you all for the QSOs!

Club LZ1KAK wishes everyone to be healthy and very happy in the new 2022!

Certificates - download here

31.11.2021

Hello friends! Our club LZ1KAK will work for the second year with the special call sign LZ1XMAS in order to promote the hobby among young people and to share our Christmas spirit. The operators will be students between the ages of 9 and 14, without much experience, so we ask for your patience and understanding.

Due to the pandemic situation and the ban on indoor school activities, we will work mainly QRP - portable.

We will register the QSOs in QRZ.COM and will periodically upload an electronic certificate on our website tvschool.eu - section LZ1XMAS in pdf format. We will send paper QSL cards ONLY to those correspondents who send a request to our mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Merry Christmas and Happy New Year! Be healthy and 73!

Club leader - LZ1EDU

 

Здравейте приятели! Нашият клуб LZ1KAK ще работи за втора година със специалния опознавателен знак LZ1XMAS с цел да популяризира хобито сред младежите и да сподели нашия коледен дух. Операторите ще са ученици на възраст между 9 и 14 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране.

Поради пандемичната обстановка и забраната за събиране на закрито ще работим основно QRP – портативни.

Ще регистрираме връзките в QRZ.COM и периодично ще качваме електронен сертификат на нашия сайт tvschool.eu – секция LZ1XMAS в pdf формат. Ще изпратим хартиени QSL картички САМО на тези кореспонденти, които изпратят заявка на нашата поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Весела Коледа и щастлива нова година! Бъдете здрави и 73!

31.11.2021г. Ръководител на клуба – LZ1EDU


09.01.2021

School TV and HAM Radio Club LZ1KAK at "Aleko Konstantinov" Primary School Dimitrovgrad completed the activation with the Christmas call sign LZ1XMAS. The goal was to share with the world the Christmas spirit in our school. In the conditions of pandemic and quarantine, working outside the club shack, with a very small number of participants we managed to contact 107 radio amateurs from 24 countries. We wish you much health and happiness in the new 2021!

For more information about the contacts made, visit our QRZ.COM page.

Website of our club: tvschool.eu

Certificate file - download here. We will send paper QSL cards to everyone who uses this service.

73 de LZ1KAK

Ученическа телевизия и радиоклуб LZ1KAK към Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград завърши активацията с коледния повиквателен знак LZ1XMAS. Целта беше да се сподели със света коледния дух в нашето училище. В условията на пандемия и карантина, работейки извън клуба, с много малък брой участници успяхме да се свържем с 107 радиолюбители от 24 държави. Нека всички сме живи и здрави и през новата 2021 година и тя ни донесе много щастие!

За повече информация за осъществените контакти посетете нашата QRZ.COM страница.

Сайт на клуба: tvschool.eu

Файл със сертификатиизтегли от тук. Хартиени QSL картички ще изпратим на всички, които ползват тази услуга.

73 de LZ1KAK


Hello friends! Our club took the special callsign LZ1XMAS in order to promote the hobby among young people and to share our Christmas spirit. From our school radio shack we will work mainly on 7 and 14 MHz SSB in the afternoons between 12:00 and 2:00 p.m UTC from 1st to 31st December 2020. At weekends we will try to work QRP portable around the city. The operators will be students aged between 10 and 13, without much experience, so we ask for your patience and understanding. The head of the club LZ1EDU will help the elves. We will register the radio contacts in QRZ.COM and periodically upload an electronic certificate on our website tvschool.eu - section LZ1XMAS in pdf format. We will send paper QSL cards to all our correspondents who use the QSL desk or request Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. In case of closing our school or Lockdown - we will improvise.

The students radio club LZ1KAK was established in 2018 at "Aleko Konstantinov" Elementary School in Dimitrovgrad, Bulgaria. The club is funded by a municipal program, money from the school budget and by lots of donations from radio amateurs. We currently have two transceivers: Yaesu FT 817ND, equipped with a small amplifier, and N7DDC antenna tuner, which are to be assembled in a backpack for portable work. The club also has a Kenwood TS-590S - a gift from LZ3CB, and a dual Inverted "V" antenna for 14 and 7 MHz - a gift from LZ3YY, which installs it on the roof of the school. We also have a prepared antenna for working with the QO-100 satellite, as part of the equipment is available from LZ3NY. The main goals of the club are to acquaint children with the hobby of amateur radio, preparing them for radio amateurs - operators, revealing the STEM-nature of this type of clubs to the public. We also have ambitions to build a rotator with UHF / VHF satellite antenna and we will try to take part in NASA's ARISS program.

Merry Christmas and Happy New Year! Be healthy and 73!

 

Здравейте приятели! Нашият клуб взе специалния опознавателен знак LZ1XMAS с цел да популяризира хобито сред младежите и да сподели нашия коледен дух. От училищния ни „шак“ ще работим основно на 7 и 14 MHz SSB следобедите между 12:00 и 14:00 UTC от 01 до 31 декември 2020. Почивните дни ще се опитаме да работим QRP портативни в околностите на града. Операторите ще са ученици на възраст между 10 и 13 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране. На елфчетата ще помага ръководителят на клуба LZ1EDU. Ще регистрираме връзките в QRZ.COM и периодично ще качваме електронен сертификат на нашия сайт tvschool.eu – секция LZ1XMAS в pdf формат. Ще изпратим хартиени QSL картички на всички наши кореспонденти, които използват QSL бюрото или заявят на нашата поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В случай на затваряне на училището ни или Lockdown – ще импровизираме.

Ученически радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018 година в Основно училище „Алеко Константинов“ в град Димитровград, България. Клубът се финансира по общинска програма, от бюджета на училището и с много дарения от радиолюбители. В момента разполагаме с два трансивъра: Yaesu FT 817ND, оборудван с малък усилвател, и N7DDC антенен тунер, които предстои да бъдат събрани в раница за портативна работа. Клубът разполага и с Kenwood TS-590S – подарък от LZ3CB, и двойна Inverted “V” антена за 14 и 7 MHz - подарък от LZ3YY, който я инсталира на покрива на училището. Имаме и подготвена антена за работа със сателита QO-100, като част от оборудването е подрък от LZ3NY. Основните цели на клуба са запознаване на децата с хобито радиолюбител, подготвянето им за радиолюбители – оператори, разкриване на STEM-същността на този вид клубове и пред обществеността. Имаме амбиции да изградим и ротатор с UHF/VHF антена за работа със спътници и ще се опитаме да вземем участие в програмата ARISS на NASA.

Всела Коледа и щастлива нова година! Бъдете здрави и 73!