Във връзка с честването на 60-годишнината от създаването на Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград, ученически радиоклуб LZ1KAK ще използва специалния опознавателен знак LZ60KAK в периода 01.03 – 31.12.2024г. Ще работим на къси вълни, на УКВ-състезанията и на радиолюбителските спътници (QO-100), за да споделим празничното настроение в нашето училище. Операторите ще са най-вече ученици от 10 до 14 години. Ще работим основно на телефония и SSTV, но ще опитаме и други режими на работа.

Около този юбилеен опознавателен знак ще направим връзка между няколко дисциплини – физика, астрономия, математика, история, география, чужди езици, информационни и комуникационни технологии и др.

Една от първите дейности на клуба ни е да създадем QSL-картичка специално за този трансдисциплинарен STEAM проект, както и различни юбилейни 3D монети.

QSL-картичките - потвърждаващи радиовръзка ще бъдат качвани за изтегляне тук. В началната фаза на проекта ще изпращаме само по електронна поща JPG картички на желаещите. За контакти - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дейностите по проекта ще публикуваме на клубния сайт в секция LZ60KAK.

Видео канал на клуба.

До нови срещи и 73!


 

For the 60th anniversary of the establishment of the "Aleko Konstantinov" Primary School Dimitrovgrad, the student radio club LZ1KAK will use the special callsign LZ60KAK in the period 01.03 - 31.12.2024. We will be working on shortwave, the VHF contests and the ham radio satellites to share the holiday spirit in our school. The operators will mostly be students from 10 to 14 years old. We will work mainly on telephony and SSTV, but we will also try other modes of operation.

Around this special - anniversary callsign, we will make a connection between several disciplines - physics, astronomy, mathematics, history, geography, foreign languages, information and communication technologies, etc.

One of the first activities of our club is to create a QSL card specifically for this transdisciplinary STEAM project, as well as various anniversary 3D coins.

QSL cards - confirming radio link will be uploaded for download here. In the initial phase of the project, we will only e-mail JPG cards to those who are interested. For contacts - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

We will publish the project activities on the club website in the LZ60KAK section.

Club video channel

All the best, see you soon and 73!


 

 

Основно училище „Алеко Константинов“ Димитровград е построено през 1964 година. Град Димитровград се намира в южен централен район на България. Строителството на града започва 1947 година около железопъна гара от времето на отоманската империя, въгледобивна мина и циментов завод. В проекта са ангажирани около 50 хиляди младежи - бригадирско движение, в което те се влючват с безвъзмезден труд. 

Водонапорната кула е считана за един от символите на Димитровград. Съоръжението е изградено веднага след пускането на Баронхиршовата железница (юни 1873г) и е сред най-старите исторически и архитектурни паметници в Димитровград.

Повече за нашето училище можете да разберете на сайта alekodg.eu

 

Тук периодично ще публикувам информация за конкурси, имащи отношение към информационните технологии. Участвайте!

Конкурс

Срок

Организатор

формат

файл

Човекът – свободен и независим

29.03.2024

Община Благоевград

Постер, мултимедийна презентация

24-1

България в картини и слово

29.03.2024

МОН и Община Търговище

мултимедийна презентация, клип

24-2

Детство мое - реално и вълшебно

26.04.2024

МОН и Община Ловеч

Комп. рисунка,

24-3-1

24-3-2

         
         
         

При участие в някой от конкурсите - търсете ме в кабинет 309 - Г. Гочев

 23.04.2023

QSL-картичките по проекта са готови и с фон -  витража създаден в радиоклуб LZ1KAK. Опознавателните  знаци са подредени по азбучен ред. Всеки, който ни изпрати хартиена картичка ще получи такава и от нас. Ако някой друг желае хартиена картичка чрез QSL-бюрото, да ни пише на електронната поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). 73!

Към QSL-страницата за изтегляне на картичките: LZ1GLASS-Logs

The QSL-cards for the project are ready and with the background - the stained glass created in the LZ1KAK radio club. Callsigns are arranged alphabetically. Anyone who sends us a paper QSL-card will receive one from us. If anyone else wants a paper QSL-card through the QSL-bureau, write to us at e-mail (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). 73!

To the QSL-card download page: LZ1GLASS-Logs


20.04.2023г. 

В началото на 2022г. ученическите STEAM клубове в ОУ „Алеко Константинов“ започнаха трансдисциплинарен STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта бе да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности, свързващи предметите история, физика, химия, изобразително изкуство и информационни технологии и предпиемачество. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано.

Дейностите стартираха с онлайн проучвания и учебни екскурзии с цел да се открият различните аспекти и приложения на стъклото в нашата родина и по света, както в миналото, така и в съвременността. В STEAM центъра децата се запознаха с технологиите за добив и обработка на стъкло и с приложенията му в различни научни и стопански сфери. Беше изготвен план за работа, избрани тематичните направления и сформирани екипите. Оповестихме нашия проект и на страницата на ООН посветена на тази международната инициатива.

Учениците изработиха множество материали по различни теми, работейки в екипи – презентации, колажи, клипове. Теодора, Анна и Крисиана изработиха тематичен витраж от рисувано стъкло – съвместен проект с преподавателя по Изобразително Изкуство – г-жа Тодорова. В момента е продължава изработката и на втори витраж. С първия витраж е създадена QSL-картичка, която се изпраща на всеки осъществил радиоконтакт с клуба.

В радиоклуба LZ1KAK проекта се популяризира и в световния радио ефир, чрез клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Членовете на клуба осъществиха 310 радиовръзки с 39 държави от 5 континента с помощта на ръководителя на проекта – Г-н Гочев.

Част от материалите по проекта са публикувани в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

 20.04.2023

At the beginning of 2022 the student STEAM clubs at "Aleko Konstantinov" Elementary School started a transdisciplinary STEAM project related to the International Year of Glass - 2022 announced by the United Nations. The goal was to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass through various student activities connecting the subjects of history, physics , chemistry, fine arts and information technology and entrepreneurship. Glass is a material supporting many vital technologies. It facilitates sustainability and nature in our lives, but often goes unnoticed.

The activities started with online surveys and field trips to discover the various aspects and uses of glass in our country and around the world, both past and present. In the STEAM center, the children got to know the technologies for extraction and processing of glass and its applications in various scientific and economic spheres. A work plan was drawn up, the thematic areas were chosen and the teams were formed. We announced our project on the UN page dedicated to this international initiative.

The students created many materials on different topics, working in teams - presentations, collages, videos. Teodora, Anna and Crisiana made a thematic stained glass window from painted glass - a joint project with the teacher of Fine Arts - Mrs. Todorova. At the moment, the production of the second stained glass window continues. With the first stained glass window, a QSL card was created and sent to everyone who made radio contact with the club.

In the LZ1KAK radio club, the project is also popularized on the world radio waves, through the club radio station with the special identification mark LZ1GLASS. The members of the club made 310 radio connections with 39 countries from 5 continents with the help of the project manager - Mr. Gochev.

 


Ученическите STEAM клубове към ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград започват STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022.

Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. Освен в Интернет, който достига до нас чрез кабели от стъклени влакна и го гледаме през стъклени екрани, клубовете ще рекламират проекта и в световния радио ефир. Учениците ще изработят множество рекламни и научно-популярни материали, а в радиоклуб LZ1KAK ще работят от клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Материалите ще се публикуват в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

Дейност 1. Стъклото в древността

Дейност 2. Стъклото и мястото му в STEAM

Дейност 3. Стъклото и изкуството

Дейност 4. Популяризиране на проекта в ученическия HAM-радио клуб и телевизия. 


The student STEAM clubs at Aleko Konstantinov Primary School in Dimitrovgrad are starting a STEAM project related to the International Year of Glass - 2022, announced by the United Nations.

The aim is to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass by various student activities. Glass is a material that supports many vital technologies. It facilitates sustainability and environmental friendliness in our lives, but often goes unnoticed. The clubs will advertise the project not only on the Internet, which reaches us through fiberglass cables and we watch it through glass screens, but on the world HAM radio. Students will produce lots of  advertising and popular science materials, and in the HAM radio club LZ1KAK will work from the club radio station with a special callsign LZ1GLASS. The materials will be published on the club's website tvschool.eu, in the LZ1GLASS section.

Activity 1. Glass in ancient times

Activity 2. Glass and its place in STEAM

Activity 3. Glass and art

Activity 4. Promotion of the project in the student HAM-radio club and television.

 

LINKS:

https://www.iyog2022.org/

https://www.un.org/en/observances/international-years

https://www.qrz.com/db/lz1glass 

LZ1GLASS-Logs

LZ1GLASS-Logs

01.01.2022 - 31.12.2022

 

DD7NT

0E6WIG

0N4DAK

2E0MNG

2E0SVX

4X1ON

4X1UF

4Z4DX

4Z5PF

4Х1КР

5B4AMR

9A-S52DG

9A1AA

9A1IB

9A2EY

9A2KS

9A2UN

9A4ZM

9H5DX

9H5DX-0702

DB2NR

DC1RSS

DC7DX

DD0ZL

DD1US

DD7NT

DD9THC

DF0UKW

DF2ET

DF2PI

DF3IS

DF5HRN

DG1AAE

DG1KDD

DG2YFZ

DG3KCW

DG3SBJ-3012

DG3SBJ

DG3TX

DG6IJM

DG6LP

DG7BBP

DG8NFB

DG9SDN

DH0GB

DH1HF

DH1TS

DH4KAF

DH5NC

DH5RUM

DH7KG

DJ0LM-P

DJ1AA

DJ4AK

DJ5FS

DK1KQ

DK3TNA

DK50PA

DK7ZT

DL1BM

DL1MHJ

DL1MHM

DL1MIM

DL1NKS

DL1NKS-2605

DL1NKS-1804

DL1TKL

DL1VJL

DL1WH

DL2FCK

DL2FQ

DL2GRC

DL2GRC-3006

DL3AWB

DL3EBS

DL3VZL

DL3WB

DL4FBZ

DL4YAR

DL4YCC

DL50CD

DL5CX

DL5ST

DL6BCL

DL6NDU

DL6UFF

DL6YDR

DL7ATE

DL7XU

DL8GAM

DL8SDQ

DL8UVG

DL8UVG-0308

DL9DBB

DM2FB

DM4DS

DM4IM

DM6MS

E77O

EA1AEC

ЕА2АА

EA2AA-3006

EA2ABZ

EA2ESP

EA3IM

EA3NJ

EA4TL

EA4YT

EA5DQW

EA5JHW

EA5WE

EC1CS

EW6DM

EW7LZ

F1BJD

F1GBD

F1MKC

F1MXE

F4AGZ

F4AVL

F4AWT

F4FPR

F4FUC

F4PCM

F5BYM

F5HAA

F5LCT

F5RRS

F5UII

F6COW

F6DPT

F6EQD

F6EQD-0308

F8CDM

G0IIQ

G0RVY

G0SYP

G3ZQQ

G4FVK

G4VFL

G5RAH

G6ZRV

G7OMT

G8GHD

G8VZT

GM0HZI

GW1FKY

GW8TIX

HA7CH

HA7MO

HA9HP

HA9ST

HB90JU

HB9BTE

HB9DQJ

HB9DRM

HB9HSN

HB9TQK

HG5APA

I3JFU

I4KYO

I4TDK

IK0YKM

IK1GPG

IK2JTS

IK2JTS-2206

IK3GHR

IK3OYY

IK4IDP

IK6ZDF

IN3GZL

IN3IJJ

IS0DKJ

IS0DQY

IT9BEZ

IT9BOF

IT9BQQ

IU0AFP

IU1QEA

IU2MDO

IU5GBQ

IU5HWS

IU5NFU

IU5NFV

IV3GKY

IV3IOU

IW0CJ

IW1QEA

IW2DIW

IW4BNN

IW4CPU

IW4EHH

IZ1ANK

IZ1JII

IZ3WUW

IZ6EDB

IZ8FAV

LY4MA

LZ1CWK

LZ1GHT

LZ1JER

LZ1MNW

LZ1RT

LZ1YR

LZ1YR-2104

LZ2AB

LZ2C

LZ2FX

LZ2T

LZ2VVG

LZ3SV

LZ3SV-3006

LZ3SV-2906

LZ4UX

LZ5D

LZ6R

LZ6Y

LZ7B

LZ7LZ

M0IIQ

M0PNN

MI0OBC

MI0SAI

OE5VLL

OE5VLL-3012

OE5VLL-2

OE6ISP

OE7MPI

OH1MLR

OH4MS

OH5LK

OK1CT

OK1DQP

OK1DSN

OK1LV

OK2IUH

OK7TB

OM7OM

ON3PDM

ON3RV

ON3SGU

ON4LT

ON75WLD

ON7IR

OP8L

PA3CPS

PA3ECZ

PD1B

PE2D

PE2GH

PP2RON

PY2PIM

PY2PIM-0308

R1BJX

R2ZC

R3FO

RA3LDP

RA9MI

RU6LC

RV3TV

RV6ANI

S51DX

S57A

S57T

SP2DDX

SP2GR

SP2HPD

SP2HPD-0308

SP2JGG

SP3HCA

SP4FEU

SP6DVP

SP6EIY

SP6RCK

SP7JDI

SP8DHM

SP8SAB

SP9EDD

SP9RL

SQ3SHI

SQ4MIK

SQ6ILG

SQ6IUD

SQ9LFQ

SQ9SBA

SV2HZT

T5TCH

TM400MO

UA3BM

UA3GJM

UA3QKA

UA5AB

UA6AMO

UA6ARR

UA6LIE

UA9FFF

UA9LEW

UT5LI

UX2IQ

UY2IW

VU2DPN

VU2NSL

WP4BRI

Y03IHG

YL3AKH

YO5OSF

YO8RNP

YO9CWY

YO9DHU

YT7IM

ZL2THM

ENGLISH VERSION

Здравейте приятели! Нашият клуб LZ1KAK взе специалния опознавателен знак LZ1BOTEV за отбелязване на 145 годишнината от саможертвата на революционера, поета, публициста, журналиста, преводача, мислителя и литературния критик - Христо Ботев. За българите личността на Ботев е икона, национален символ. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, той оставя трайна следа в предосвобожденската история на България.

Още информация за Христо Ботев можете да изтеглите от тук и на: Wikipedia

Ботев

Поради извънаредното положение в страната ни и невъзможността да предвидим условията за работа на клуба, ще кажем само, че ще работим от 01.05.2021 до 31.07.2021 основно на 14 MHz. Според обстоятелствата ще бъдем в нашия «шак», портативни или ще управляваме нашата радиостанция от разстояние. Надяваме се, че корона вируса ще намали натиска върху нас след 1 май и мерките за безопастност ще се понижат. Ще се опитаме да се появим и на 80м и на 2м обхватите, както и да работим на цифрови режими. Ще направим първи опити за SSTV – QSO с изработени в клуба изображения. Операторите ще са ученици на възраст между 9 и 14 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране. На децата ще помага ръководителят на клуба LZ1EDU.

Ще регистрираме връзките в QRZ.COM.  Всеки успял да се свърже с нас, в който и да е режим на работа, ще получи електронен сертификат – диплома. Сетрификатите ще качваме периодично на нашия сайт tvschool.eu в pdf формат. Там ще публикуваме и електронни QSL картички. За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Сертификати от 05.05.2021г. - ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 - ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

Ученически радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018 година в Основно училище „Алеко Константинов“ в град Димитровград, България. Клубът се финансира по общинска програма, от бюджета на училището и с много дарения от радиолюбители. В момента разполагаме с два трансивъра: Yaesu FT 817ND, оборудван с малък усилвател, и N7DDC антенен тунер, които предстои да бъдат събрани в раница за портативна работа. Клубът разполага и с Kenwood TS-590S – подарък от LZ3CB, и двойна Inverted “V” антена за 14 и 7 MHz - подарък от LZ3YY, който я инсталира на покрива на училището. Имаме и подготвена антена за работа със сателита QO-100, като част от оборудването е подрък от LZ3NY. Основните цели на клуба са запознаване на децата с хобито радиолюбител, подготвянето им за радиолюбители – оператори, разкриване на STEM-същността на този вид клубове и пред обществеността. Имаме амбиции да изградим и ротатор с UHF/VHF антена за работа със спътници и ще се опитаме да вземем участие в програмата ARISS на NASA.

Бъдете здрави и 73!


Hello friends! Our club LZ1KAK took the special callsign LZ1BOTEV to mark the 145th anniversary of the sacrifice of the revolutionary, poet, publicist, journalist, translator, thinker and literary critic - Hristo Botev. For Bulgarians, Botev's personality is an icon, a national symbol. A poet and a rebel, a zealous guardian of national ideas, he left a lasting mark in the pre-liberation history of Bulgaria.

More information about Hristo Botev can be found on our website: tvschool.eu and at: Wikipediahttps://www.slovo.bg/old/f/en/botev/

Ботев ЕН

Due to the state of emergency in our country and the impossibility to predict the working conditions of the club, we will only say that we will work from 01.05.2021 to 31.07.2021 mainly on 14 MHz. Depending on the circumstances, we will be in our "shack", portable or we will control our transceiver remotely. We hope that the corona virus will reduce the pressure on us after May 1 and safety measures will be reduced. We will try to appear in both 80m and 2m bands, as well as work in digital modes. We will also work via satellite QO-100. We will make the first attempts for SSTV - QSO with images made in the club. The operators will be students between the ages of 9 and 15, without much experience, so we ask for your patience and understanding. The children will be helped by the head of the club LZ1EDU.

We will register the connections in QRZ.COM. Everyone who managed to contact us in any mode of work will receive an electronic certificate - a diploma. We will upload the certificates periodically on our website tvschool.eu in pdf format.  For more information: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. and  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Сертификати от 05.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

The students radio club LZ1KAK was established in 2018 at "Aleko Konstantinov" Elementary School in Dimitrovgrad, Bulgaria. The club is funded by a municipal program, money from the school budget and by lots of  donations from radio amateurs. We currently have two transceivers: Yaesu FT 817ND, equipped with a small amplifier, and N7DDC antenna tuner, which are to be assembled in a backpack for portable work. The club also has a Kenwood TS-590S - a gift from LZ3CB, and a dual Inverted "V" antenna for 14 and 7 MHz - a gift from LZ3YY, which installs it on the roof of the school. We also have a prepared antenna for working with the QO-100 satellite, as part of the equipment is available from LZ3NY. The main goals of the club are to acquaint children with the hobby of amateur radio, preparing them for radio amateurs - operators, revealing the STEM-nature of this type of clubs to the public. We also have ambitions to build a rotator with UHF / VHF satellite antenna and we will try to take part in NASA's ARISS program.

Be healthy and 73