ENGLISH VERSION

Здравейте приятели! Нашият клуб LZ1KAK взе специалния опознавателен знак LZ1BOTEV за отбелязване на 145 годишнината от саможертвата на революционера, поета, публициста, журналиста, преводача, мислителя и литературния критик - Христо Ботев. За българите личността на Ботев е икона, национален символ. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, той оставя трайна следа в предосвобожденската история на България.

Още информация за Христо Ботев можете да изтеглите от тук и на: Wikipedia

Ботев

Поради извънаредното положение в страната ни и невъзможността да предвидим условията за работа на клуба, ще кажем само, че ще работим от 01.05.2021 до 31.07.2021 основно на 14 MHz. Според обстоятелствата ще бъдем в нашия «шак», портативни или ще управляваме нашата радиостанция от разстояние. Надяваме се, че корона вируса ще намали натиска върху нас след 1 май и мерките за безопастност ще се понижат. Ще се опитаме да се появим и на 80м и на 2м обхватите, както и да работим на цифрови режими. Ще направим първи опити за SSTV – QSO с изработени в клуба изображения. Операторите ще са ученици на възраст между 9 и 14 години, без много опит и затова молим за вашето търпение и разбиране. На децата ще помага ръководителят на клуба LZ1EDU.

Ще регистрираме връзките в QRZ.COM.  Всеки успял да се свърже с нас, в който и да е режим на работа, ще получи електронен сертификат – диплома. Сетрификатите ще качваме периодично на нашия сайт tvschool.eu в pdf формат. Там ще публикуваме и електронни QSL картички. За повече информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Сертификати от 05.05.2021г. - ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 - ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  ИЗТЕГЛЯНЕ

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

Ученически радиоклуб LZ1KAK беше създаден през 2018 година в Основно училище „Алеко Константинов“ в град Димитровград, България. Клубът се финансира по общинска програма, от бюджета на училището и с много дарения от радиолюбители. В момента разполагаме с два трансивъра: Yaesu FT 817ND, оборудван с малък усилвател, и N7DDC антенен тунер, които предстои да бъдат събрани в раница за портативна работа. Клубът разполага и с Kenwood TS-590S – подарък от LZ3CB, и двойна Inverted “V” антена за 14 и 7 MHz - подарък от LZ3YY, който я инсталира на покрива на училището. Имаме и подготвена антена за работа със сателита QO-100, като част от оборудването е подрък от LZ3NY. Основните цели на клуба са запознаване на децата с хобито радиолюбител, подготвянето им за радиолюбители – оператори, разкриване на STEM-същността на този вид клубове и пред обществеността. Имаме амбиции да изградим и ротатор с UHF/VHF антена за работа със спътници и ще се опитаме да вземем участие в програмата ARISS на NASA.

Бъдете здрави и 73!


Hello friends! Our club LZ1KAK took the special callsign LZ1BOTEV to mark the 145th anniversary of the sacrifice of the revolutionary, poet, publicist, journalist, translator, thinker and literary critic - Hristo Botev. For Bulgarians, Botev's personality is an icon, a national symbol. A poet and a rebel, a zealous guardian of national ideas, he left a lasting mark in the pre-liberation history of Bulgaria.

More information about Hristo Botev can be found on our website: tvschool.eu and at: Wikipediahttps://www.slovo.bg/old/f/en/botev/

Ботев ЕН

Due to the state of emergency in our country and the impossibility to predict the working conditions of the club, we will only say that we will work from 01.05.2021 to 31.07.2021 mainly on 14 MHz. Depending on the circumstances, we will be in our "shack", portable or we will control our transceiver remotely. We hope that the corona virus will reduce the pressure on us after May 1 and safety measures will be reduced. We will try to appear in both 80m and 2m bands, as well as work in digital modes. We will also work via satellite QO-100. We will make the first attempts for SSTV - QSO with images made in the club. The operators will be students between the ages of 9 and 15, without much experience, so we ask for your patience and understanding. The children will be helped by the head of the club LZ1EDU.

We will register the connections in QRZ.COM. Everyone who managed to contact us in any mode of work will receive an electronic certificate - a diploma. We will upload the certificates periodically on our website tvschool.eu in pdf format.  For more information: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. and  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Сертификати от 05.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 05.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 07.05.2021г. ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 07.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 08-11.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 08-11.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 12-17.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 12-17.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 29.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 29.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 31.05.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 31.05.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 01.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 01.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 03.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 03.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 06.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 06.06.2021 -  DOWNLOAD

Сертификати от 19.06.2021г.-Kids Day -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 19.06.2021-Kids Day - DOWNLOAD

Сертификати от 26.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 26.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 28-29.06.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 28-29.06.2021 -  DOWNLOAD 

 Сертификати от 04.07.2021г. -  ИЗТЕГЛИ  - CERTIFICATES 04.07.2021 -  DOWNLOAD 

The students radio club LZ1KAK was established in 2018 at "Aleko Konstantinov" Elementary School in Dimitrovgrad, Bulgaria. The club is funded by a municipal program, money from the school budget and by lots of  donations from radio amateurs. We currently have two transceivers: Yaesu FT 817ND, equipped with a small amplifier, and N7DDC antenna tuner, which are to be assembled in a backpack for portable work. The club also has a Kenwood TS-590S - a gift from LZ3CB, and a dual Inverted "V" antenna for 14 and 7 MHz - a gift from LZ3YY, which installs it on the roof of the school. We also have a prepared antenna for working with the QO-100 satellite, as part of the equipment is available from LZ3NY. The main goals of the club are to acquaint children with the hobby of amateur radio, preparing them for radio amateurs - operators, revealing the STEM-nature of this type of clubs to the public. We also have ambitions to build a rotator with UHF / VHF satellite antenna and we will try to take part in NASA's ARISS program.

Be healthy and 73