Клубът представя дейността си пред публика

На 6 юни в залата на бившето кино „Медея“ ОУ „Алеко Константинов“ представи клубовете по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – “ТВОЯТ ЧАС“. Нашият клуб изготви презентацията за събитието, както и част от видео материалите, отразяващи училищния живот през изтеклата учебна година. Разбира се отразихме и събитието на Facebook страницата на училището.

https://www.facebook.com/groups/1224556620922429/