23.04.2023

QSL-картичките по проекта са готови и с фон -  витража създаден в радиоклуб LZ1KAK. Опознавателните  знаци са подредени по азбучен ред. Всеки, който ни изпрати хартиена картичка ще получи такава и от нас. Ако някой друг желае хартиена картичка чрез QSL-бюрото, да ни пише на електронната поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). 73!

Към QSL-страницата за изтегляне на картичките: LZ1GLASS-Logs

The QSL-cards for the project are ready and with the background - the stained glass created in the LZ1KAK radio club. Callsigns are arranged alphabetically. Anyone who sends us a paper QSL-card will receive one from us. If anyone else wants a paper QSL-card through the QSL-bureau, write to us at e-mail (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). 73!

To the QSL-card download page: LZ1GLASS-Logs


20.04.2023г. 

В началото на 2022г. ученическите STEAM клубове в ОУ „Алеко Константинов“ започнаха трансдисциплинарен STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022. Целта бе да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности, свързващи предметите история, физика, химия, изобразително изкуство и информационни технологии и предпиемачество. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано.

Дейностите стартираха с онлайн проучвания и учебни екскурзии с цел да се открият различните аспекти и приложения на стъклото в нашата родина и по света, както в миналото, така и в съвременността. В STEAM центъра децата се запознаха с технологиите за добив и обработка на стъкло и с приложенията му в различни научни и стопански сфери. Беше изготвен план за работа, избрани тематичните направления и сформирани екипите. Оповестихме нашия проект и на страницата на ООН посветена на тази международната инициатива.

Учениците изработиха множество материали по различни теми, работейки в екипи – презентации, колажи, клипове. Теодора, Анна и Крисиана изработиха тематичен витраж от рисувано стъкло – съвместен проект с преподавателя по Изобразително Изкуство – г-жа Тодорова. В момента е продължава изработката и на втори витраж. С първия витраж е създадена QSL-картичка, която се изпраща на всеки осъществил радиоконтакт с клуба.

В радиоклуба LZ1KAK проекта се популяризира и в световния радио ефир, чрез клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Членовете на клуба осъществиха 310 радиовръзки с 39 държави от 5 континента с помощта на ръководителя на проекта – Г-н Гочев.

Част от материалите по проекта са публикувани в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

 20.04.2023

At the beginning of 2022 the student STEAM clubs at "Aleko Konstantinov" Elementary School started a transdisciplinary STEAM project related to the International Year of Glass - 2022 announced by the United Nations. The goal was to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass through various student activities connecting the subjects of history, physics , chemistry, fine arts and information technology and entrepreneurship. Glass is a material supporting many vital technologies. It facilitates sustainability and nature in our lives, but often goes unnoticed.

The activities started with online surveys and field trips to discover the various aspects and uses of glass in our country and around the world, both past and present. In the STEAM center, the children got to know the technologies for extraction and processing of glass and its applications in various scientific and economic spheres. A work plan was drawn up, the thematic areas were chosen and the teams were formed. We announced our project on the UN page dedicated to this international initiative.

The students created many materials on different topics, working in teams - presentations, collages, videos. Teodora, Anna and Crisiana made a thematic stained glass window from painted glass - a joint project with the teacher of Fine Arts - Mrs. Todorova. At the moment, the production of the second stained glass window continues. With the first stained glass window, a QSL card was created and sent to everyone who made radio contact with the club.

In the LZ1KAK radio club, the project is also popularized on the world radio waves, through the club radio station with the special identification mark LZ1GLASS. The members of the club made 310 radio connections with 39 countries from 5 continents with the help of the project manager - Mr. Gochev.

 


Ученическите STEAM клубове към ОУ „Алеко Константинов“ Димитровград започват STEAM проект, свързан с обявената от Обединените нации Международна година на стъклото – 2022.

Целта е да се подчертае научната, икономическата и културната роля на стъклото чрез различни ученически дейности. Стъклото е материал, поддържащ много жизненоважни технологии. То улеснява устойчивостта и природосъобразността в живота ни, но често остава незабелязано. Освен в Интернет, който достига до нас чрез кабели от стъклени влакна и го гледаме през стъклени екрани, клубовете ще рекламират проекта и в световния радио ефир. Учениците ще изработят множество рекламни и научно-популярни материали, а в радиоклуб LZ1KAK ще работят от клубната радиостанция със специалния опознавателен знак LZ1GLASS. Материалите ще се публикуват в клубния сайт tvschool.eu, в секция LZ1GLASS.

Дейност 1. Стъклото в древността

Дейност 2. Стъклото и мястото му в STEAM

Дейност 3. Стъклото и изкуството

Дейност 4. Популяризиране на проекта в ученическия HAM-радио клуб и телевизия. 


The student STEAM clubs at Aleko Konstantinov Primary School in Dimitrovgrad are starting a STEAM project related to the International Year of Glass - 2022, announced by the United Nations.

The aim is to emphasize the scientific, economic and cultural role of glass by various student activities. Glass is a material that supports many vital technologies. It facilitates sustainability and environmental friendliness in our lives, but often goes unnoticed. The clubs will advertise the project not only on the Internet, which reaches us through fiberglass cables and we watch it through glass screens, but on the world HAM radio. Students will produce lots of  advertising and popular science materials, and in the HAM radio club LZ1KAK will work from the club radio station with a special callsign LZ1GLASS. The materials will be published on the club's website tvschool.eu, in the LZ1GLASS section.

Activity 1. Glass in ancient times

Activity 2. Glass and its place in STEAM

Activity 3. Glass and art

Activity 4. Promotion of the project in the student HAM-radio club and television.

 

LINKS:

https://www.iyog2022.org/

https://www.un.org/en/observances/international-years

https://www.qrz.com/db/lz1glass 

LZ1GLASS-Logs