• 0.gif
 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7.jpg
 • a8.jpg
 • a9.jpg
 • a10.jpg
 • a11.jpg
 • a12.jpg

НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград се включи в НП „Изграждане на училищна STEM среда“. В училището започна изграждането на STEM център „Дигитални създатели на безопасна среда“. Центърът цели да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки в две основни направления – Дизайн и конструиране и Роботика и моделиране. Прави се връзка между формирането на дигитални компетентности с формирането на активна гражданска позиция, в частност – отговорно поведение на пътя и опазване на околната среда.

В STEM центъра ще бъдат обособени следните зони:

 • Презентационен център - фронтална работа на учителя, презентиране на резултати от учениците, беседи и дискусии; свободно пространство за екипна работа в неформална обстановка.
 • Експериментален център - работа на учениците по практически задачи със STEM- конструктори и учебни роботи: сглобяване, програмиране и тестване на създадените модели. Конструкторите са специализирани за формиране на знания по електротехника, механика, електроника, роботика, физика.
 • Зона за екипна работа на учениците - Центрове за работа в малки групи ученици в неформална обстановка. Учениците общуват активно и се социализират.
 • Зона за концентрация и творчество - На разположение са стена за рисуване и скици при творчески дейности и леки съоръжения за движение (диск за усукване, топка за разтягане, лост), докато учениците почиват.
 • Учителски център - шумоизолиран център, озеленяване, оборудване, осигуряващо условия на учителите за планиране и подготовка.
 • Зона за съхранение – с достъп на учителите и контролирано присъствие на учениците. Система от шкафове и плотове за подреждане на оборудване, елементи, уреди.

Учебното съдържание комбинира теми от общообразователните предмети в природонаучното направление и математиката с теми, свързани с дизайн и роботика. Създават се условия за ангажиране на по-широк кръг ученици с различни интереси – ученици с предпочитания към точните науки и алгоритмично мислене и ученици, насочени по-хуманитарно и с интерес към изкуствата. В двата случая се развиват и надграждат знания по физика, математика и се формира логическо и алгоритмично мислене.

Учебното съдържание включва създаването на интегрирани уроци, включително и ресурси за обучение на ученици със СОП.

За реализиране дейностите по проекта през 2021/2022 учебна година ще се включат 30 преподаватели и около 500 ученици от 1 до 7 клас.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград участва в проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и в риск.

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование.

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Дейности, по които училището участва:

 • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.
 • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения.
 • Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ОУ "Ал. Константинов" се включва активно в дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Ежегодно педагозите участват в обучения за повишаване квалификацията:

 • 2019 г. – 50 педагогически специалисти преминаха обучение на тема „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция“;
 • 2020 г. – Участие на 18 педагогически специалисти в "Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегряване в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист".
 • 2021 г. – Предстои квалификационен курс на тема „Коучинг – изкуството да бъдеш педагог – коуч“, в който ще се включат 25 педагогически специалисти.

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици,

ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

 • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ -2021

За учебната 2020/21 година в ОУ „Алеко Константинов“ се сформираха 4 клуба по интереси с 69 ученика по проект BG 05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеЧетирите клуба са за напреднали по ключови дигитални умения.

 1. TV - Щастливците 2 – във втората фаза на клуба се акцентира върху създаването на мултимедийно съдържание. Ще се изучават теми от фотографията, запис и обработка на аудио и видео. В работата на клуба ще се използва проектно-базиран подход при който, чрез реален проблем учениците ще стигат сами до решението, напътствани от ръководителя.
 2. Дигитални умения – изграждане на умения свързани с дигитални компетентности и приложенито им е в различни области.
 3. Компютърен свят 2 – изучават се умения за работа с информация – от търсене и оценка до създаване на собсвено дигитално съдържание, чрез различни интерактивни методи на обучение.
 4. Компютърна графика - запознаване със създаване, редактиране и възпроизвеждане на графична информация и изграждане на умения за работа с различни графични редактори.

 За повече информация по проекта посетете сайта: https://oud.mon.bg/home