Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

Указания - изтегли

Заявление при прием на ученик - изтегли

Заявление при преместване на ученик - изтегли

 Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Указания - изтегли

Заявление при записване на ученик в първи клас - изтегли

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Указания - изтегли

Заявление за издаване на дубликат - изтегли

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Изтегли правилата
Приложение 1 - изтегли
Приложение 2 - изтегли
Приложение 3 - изтегли

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Указания - изтегли

Заявление за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли

 


Печат