Програми

План за действие за безопасност на движението по пътищата - изтегли

План за квалификационната дейност - изтегли

Програма за превенция на ранното напускане от училище - изтегли

Мерки за повишаване качеството на образованието - изтегли

Програма за гражданско, здравното, екологичното и интеркултурното образование - изтегли

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи - изтегли

Спортен календар за учебната 2022/2023 година - изтегли


Печат